Už 20 rokov s Vami

Spracovanie osobných údajov

INFORMOVANIE DOTKNUTEJ OSOBY O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

podľa článku 13. Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

I. NÁZOV INFORMAČNÉHO SYSTÉMU OSOBNÝCH ÚDAJOV: Informačný systém Obnova strechy.

II. ÚDAJE O PREVÁDZKOVATEĽOVI: Názov prevádzkovateľaRENODACH, spol. s r. o. , Identifikačné číslo organizácie (IČO): 45563276 Obec a PSČ: Svit, 059 21 Ulica a číslo: J. Jesenského 199/1 Štát: Slovenská republika Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným Štatutárny orgán prevádzkovateľa (alebo osoba oprávnená konať v jeho mene): Marcel Antoni Zodpovedná osoba (email): info@obnovastrechy.sk

III. ÚDAJE O INFORMAČNOM SYSTÉME OSOBNÝCH ÚDAJOV: Účel spracúvania osobných údajov: Plnenie povinností prevádzkovateľa súvisiacich s plnením zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy. Právny základ spracúvania osobných údajov: Podľa Článku 6 ods. 1 písm. b/ Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy. Zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov Zákon č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

IV. POSKYTOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV PRÍJEMCOM: Neuskutočňuje sa.

V. DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV: Po dobu trvania zmluvného vzťahu a dobu trvania povinnosti archivovania osobných údajov podľa zákona č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov.

VI. ZOZNAM SPRACÚVANÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV: meno, priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, e-mail, telefónne číslo

VII. PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY: Právo na prístup k svojim osobným údajom Právo na opravu svojich osobných údajov Právo na výmaz svojich osobných údajov (právo „na zabudnutie“) Právo na obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov Právo namietať proti spracúvaniu svojich osobných údajov Právo na prenosnosť svojich osobných údajov Právo podať sťažnosť dozornému orgánu, t.j. Úradu na ochranu osobných údajov SR Právo namietať automatizované individuálne rozhodovanie a profilovanie Vyššie uvedené práva dotknutej osoby sú špecifikované v Článku 15 – 22 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES

VIII. PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV DO TRETEJ KRAJINY: Neuskutočňuje sa.

IX. POŽIADAVKA NA POSKYTOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV: Poskytovanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou, a zároveň požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, pričom bez poskytnutia osobných údajov nie je možné plnenie povinností prevádzkovateľa súvisiacich so zmluvným vzťahom.

X. AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVANIE A PROFILOVANIE: Neuskutočňuje sa.

XI. KONTAKT NA ZODPOVEDNÚ OSOBU: info@obnovastrechy.sk